V týchto dňoch zasielajú zdravotné poisťovne výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Ročné zúčtovanie je pre Vás možno len papier husto popísaný textom a číslicami. Jediné, čo Vás zaujíma, je informácia, koľko treba zaplatiť a ako sa Vám zmení výška preddavku na zdravotné poistenie od nového roka.

A keďže v zdravotných poisťovniach robia ľudia, ktorí sa môžu pomýliť, tento výsledok odporúčam overiť. A tento článok bude návod ako na to.

Zdravotné poistenie je upravené zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Zdravotné poistenie sa platí vždy, buď si ho platíme sami alebo ho za nás niekto platí.

Väčšina živnostníkov si platí zdravotné poistenie sama. Výnimka je iba v prvých dvoch rokoch podnikania a súbežného platenia zdravotného poistenia, teda ak už zdravotné poistenie niekto platí (štát, má zamestnanie) a zvolí sa platenie nulového preddavku.

Zdravotné poistenie funguje na systéme preddavkov, teda každý mesiac zaplatíme do svojej zdravotnej poisťovne preddavok na zdravotné poistenie. Po ukončení roka a po podaní daňového priznania poisťovňa na základe príjmov vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Preddavok na zdravotné poistenie

Preddavky na zdravotné poistenie sa platia od prvého dňa od založenia živnosti, a to mesačne. Preddavky sú splatné do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. Takže, ak si živnosť založíte 1.7.2017, prvý krát odvádzate preddavky do 8.8.2017.

Na začiatku sa platia preddavky v minimálnej výške. Toto číslo vychádza z minimálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie. Stanoví sa ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy v roku 2015. Pre rok 2017 je to suma 441,50 €. Maximálna výška vymeriavacieho základu a teda aj preddavky je od tohto roku zrušená.

Zdravotné poistenie sa platí vo výške 14 % z vymeriavacieho základu. Ak teda platíte minimálnu výšku preddavku, je to 14 % z 441,50, 61,81 €. Osoby so zdravotným postihnutím platia zdravotné poistenie vo výške 7 %, čo predstavuje 30,9 €.

Ak už máte živnosť dlhšie ako dva roky, výška preddavkov závisí aj od zisku, ktorý ste mali v roku 2015 a preddavky Vám môžu vzniknúť aj vo vyššej sume. Výška preddavkov sa vypočítate veľmi jednoducho. Svoj vymeriavací základ si vypočítate ako podiel základu dane z príjmu zo živnosti očistený o zaplatené zdravotné poistenie a koeficientu 1,486 €. Ročné preddavky na zdravotné postenie budú 14 % (alebo 7%) z tejto sumy. Sumu si vydelíte 12 a máte mesačný preddavok. Avšak, ak je suma nižšia ako minimálny preddavok, platí sa preddavok v minimálnej výške.

Ak ste poistenec štátu (mama na materskej/rodičovskej dovolenke, študent, dôchodca) alebo máte aj zamestnanie, toto ustanovenie o minimálnej výške preddavku sa na Vás nevzťahuje. Prvé dva roky platíte preddavky podľa vlastného rozhodnutia (aj nulové) a následne po dvoch rokoch podľa vymeriavacieho základu.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Keďže celý rok platíme zdravotné poistenie preddavkovo, po ukončení roka je potrebné tieto preddavky zúčtovať. Zdravotná poisťovňa na základe Vášho daňového priznania vykoná ročné zúčtovanie. Túto povinnosť si musí splniť do 30.9.2017. Ak ste využili možnosť predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, povinnosť vykonať ročné zúčtovanie má zdravotná poisťovňa do 31.10.2017.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia pre živnostníkov nemusí zdravotná poisťovňa vykonať iba pre tých živnostníkov, ktorým v roku 2016 nevznikla povinnosť podávať daňové priznanie. To znamená, že ich celkové príjmy za rok 2016 nepresiahli sumu 1901,67 €.

Ročné zúčtovanie je postup, kedy sa na základe skutočných príjmov živnostníka vypočíta jeho skutočný vymeriavací základ. Na základe vymeriavacieho základu a príslušnej sadzby zdravotného poistenia (14 alebo 7%) sa vypočíta zdravotné poistenie. Výška zdravotného poistenia sa porovná zo zaplatenými preddavkami za daný rok.

Výsledok z ročného zúčtovania môže byť:

  • preddavky boli zaplatené v nižšej čiastke ako je celková povinnosť zo skutočného príjmu za rok 2016 = nedoplatok,
  • preddavky boli zaplatené vo vyššej čiastke ako je celková povinnosť zo skutočného príjmu za rok 2016 = preplatok,
  • veľmi výnimočne rozdiel nevznikne.

Pri výpočte vymeriavacieho základu sa stretnete s číslom označeným ako koeficient zdravotného poistenia. Je to hodnota 1,486. A je pevne stanovená pre daný rok.

Príklad č. 1

Živnostník v roku 2016 zarobil 15 000 €. Uplatňoval si paušálne výdavky v maximálnej výške 5040 €. V roku 2016 platil minimálne preddavky 60,06 €/ mesačne.

Jeho vymeriavací základ si vypočítame ako príjmy – paušálne výdavky (v roku 2016 vo výške 40%, maximálne 5040 €).

15 000 – 5040 = 15 000 – 5040 = 9960 €

Skutočné zdravotné poistenie si vypočítame podielom vymeriavacieho základu a koeficientu, vynásobené sadzbu zdravotného poistenia.

0,14 x (9960 / 1,486) = 0,14 x 6702,56 = 938,36 €*

Výsledok ročného zúčtovanie je porovnanie skutočného zdravotného poistenia a zaplatených preddavkov. Výsledok v tomto prípade je nedoplatok.

938,36 – 60,06 x 12 = 938,36 – 720,72 = 217,64 €

Nové preddavky, ktoré bude tento živnostník platiť si vypočíta zo skutočného zdravotného poistenia. Tieto preddavky začne platiť od 1.1.2018 (prvýkrát splatné do 8.2.2018).

938,36 / 12 = 78,20 €

*ak by vzniklo skutočné zdravotné poistenie nemôže byť nižšie ako minimálne zdravotné poistenie

Príklad č. 2

Živnostník v roku 2016 zarobil 15 000 €. Uplatňoval si paušálne výdavky v maximálnej výške 5040 €. V roku 2016 platil preddavky 85,60 €/ mesačne.

Vymeriavací základ, ako aj skutočné zaplatené poistné a nové preddavky na rok 2018 budú totožné ako v príklade č. 1. Rozdiel bude vo výsledku ročného zúčtovania.

Výsledok ročného zúčtovanie je porovnanie skutočného zdravotného poistenia a zaplatených preddavkov. Výsledok v tomto prípade je preplatok.

938,36 – 85,60 x 12 = 938,36 – 1027,20 = -88,84 €

Túto sumu vyplatí zdravotná poisťovňa živnostníkovi, ale žiaľ nie v plnej výške ale zrazenú o zrážkovú daň vo výške 19 %.

Na účet teda bude vyplatená suma 88,84 – 16,87 = 71,97 €

 

Keď som to takto rozpísala, tak nakoniec to ani nie je taká veda ako to vyzeralo zo začiatku. A kontrolu svojho ročného zúčtovania určite zvládnete.

Voči ročnému zúčtovanie je možné podať námietku do 15 dní, nedoplatok je potrebné uhradiť do 45 dní (teda do 60 dní od doručenia). V rovnakej lehote bude vrátený aj preddavok.

Tu ma napadá ešte jedna vec, ktorá stojí za zmienku, a to preplatok do výšky 5 € sa nevracia. Rovnako, ak máte povinnosť uhradiť nedoplatok nižší ako 5 €, napríklad 4,99 €, nemusíte tak urobiť.

Ďalšie informácie, ktoré potrebuje živnostník poznať , nájdete v mojom ebooku.

Verím, že vám výsledok ročného zúčtovania nepokazí leto. A nezabudnite si zmeniť preddavok na zdravotné poistenie od roku 2018.

Od roku 2018 sa mení aj výška minimálnych preddavkov, ktoré budeme platiť vo výške 63,84 €.

 

Na záver už len zopár užitočných liniek:

http://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/samostatne-zarobkovo-cinna-osoba/

https://www.dovera.sk/platitel/tema-odvody-na-zdravotne-poistenie

https://www.union.sk/platitelia-rocne-zuctovanie-zdravotneho-poistenia

 

Stanka

Ak by ste sa na túto tému (alebo na hocijakú inú tému) chceli niečo spýtať, napíšte mi na stanislava@mamzivnost.sk.